Hoofdpagina » Onderwerpen » Bijzondere situaties Huurtoeslag » Bijzondere Situaties Huurtoeslag

Bijzondere Situaties Huurtoeslag

Er doen zich ook wel eens uitzonderlijke omstandigheden voor i.v.m. huurtoeslag. Daarom hebben we wat informatie voor u verzamelt die mogelijk relevant voor u zou kunnen zijn.

"Indien de debiteur huurtoeslag moet terugbetalen is het nog van belang na te gaan of er sprake is van een bijzondere situatie op grond waarvan een partner of inkomensbestanddeel niet meetelt. Het gaat om de volgende situaties:

Langdurig verblijf buitenshuis.
Een huurder, partner of medebewoner die in de brp (Basisregistratie Personen) staat ingeschreven kan op verzoek voor de vaststelling van het recht op huurtoeslag buiten beschouwing blijven indien hij vanwege een bijzondere omstandigheid langer dan een jaar elders verblijft. Van een bijzondere omstandigheid is sprake in het geval van een verblijf in:
a. een verpleeghuis;
b. een psychiatrische inrichting;
c. een penitentiaire inrichting.

Verzorgingsbehoefte.
Een partner of medebewoner kan voor de vaststelling van het recht op huurtoeslag onder bepaalde voorwaarden buiten beschouwing worden gelaten indien in het huishouden sprake is van een verzorgingsrelatie. De verzorgingsbehoefte moet van dien aard zijn dat betrokkene zonder de zorg niet thuis zou kunnen wonen. Door voor de huurtoeslag onder voorwaarden het inkomen en vermogen buiten beschouwing te laten wordt bevorderd dat gehandicapten/ zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor opname in een verpleeginstelling kan worden voorkomen.

Afkoop pensioenen.
Wanneer een pensioen- of nabestaandenuitkering op jaarbasis niet meer zal bedragen dan € 474,11 (2018) bruto is het pensioenfonds of de verzekeraar bevoegd het pensioen zonder toestemming van betrokkene af te kopen. Op verzoek blijft deze afkoopsom voor de vaststelling van de hoogte van de huurtoeslag buiten beschouwing. Het kunnen meerdere afgekochte pensioenen betreffen, mits ze afzonderlijk het maximumbedrag niet te boven gaan. Het kan zowel om verplichte afkoop als vrijwillige afkoop gaan.

Nabetalingen.
Wanneer men een nabetaling ontvangt die betrekking heeft op een periode voorafgaand aan het toeslagjaar, kan dit tot gevolg hebben dat de huurtoeslag geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Voorbeelden van veel voorkomende nabetalingen zijn:

- Aan het eind van het jaar (bv november 2014) wordt een uitkering aangevraagd en de toekenning vindt plaats in januari 2015. De maanden november en december zijn dan verwerkt in de jaaropgave 2015.
- De sociale dienst betaalt een belastingaanslag. In feite is dat een nabetaling bijstand die in de jaaropgave wordt verwerkt. Zie meer info.

Voor de huurtoeslag is geregeld dat op verzoek, onder bepaalde voorwaarden, de 
nabetaling buiten beschouwing kan blijven, namelijk:
- Een nabetaling van € 2300 of minder gemiddeld per jaar waarover is nabetaald, kan zonder nadere voorwaarden buiten beschouwing blijven.
- Een nabetaling die gemiddeld per jaar waarover is nabetaald meer dan € 2300 per jaar is, moet worden herberekend: Hoeveel huurtoeslag zou betrokkene hebben ontvangen indien de betalingen in de juiste jaren waren gedaan? Alleen als het nadeel van de nabetaling groter is dan het voordeel in het jaar waarop de nabetaling betrekking heeft, mag de nabetaling buiten beschouwing blijven.

Toeslag hulpbehoevendheid.
De diverse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bieden de mogelijkheid voor een extra toeslag indien betrokkene hulpbehoevend is waarvoor extra kosten voor oppas en verzorging worden gemaakt. Deze ‘toeslag hulpbehoevendheid’ is dus bedoeld voor hele specifieke kosten. Op verzoek kan deze toeslag, voor de bepaling van het recht op huurtoeslag, buiten beschouwing blijven."

 

(bron: www.schuldinfo.nl/toeslagen)

 


Dit zijn de instructies van de Belastingdienst bij een Verzoek Bijzondere Situaties Huurtoeslag:

 

"U hebt huurtoeslag aangevraagd. Maar uw aanvraag is afgewezen, of u krijgt te weinig huurtoeslag. In bepaalde situaties kunt u toch huurtoeslag ontvangen terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of kunt u een hoger bedrag aan toeslag ontvangen. Met dit formulier verzoekt u om huurtoeslag of meer huurtoeslag.

Hebt u de definitieve berekening al gekregen? Geef de bijzondere situatie door binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening.

 

Invulinstructie

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader versie 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

 

Bij de hand houden

Het hangt van uw situatie af welke gegevens u bij de hand moet houden:

  • U hebt een aangepaste woning in verband met een handicap: het burgerservicenummer van de gehandicapte.
  • Een lid van uw huishouden verblijft langer dan een jaar buitenshuis: het burgerservicenummer van deze persoon, het adres van de instelling of inrichting, en de periode van opname.
  • Een lid van uw huishouden verzorgt een ander lid van uw huishouden: het burgerservicenummer van de persoon die wordt verzorgd.
  • U hebt bijzonder inkomen: het burgerservicenummer van degene met bijzonder inkomen en het bedrag van het bijzondere inkomen.

 

Retouradres

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21220
6400 TG Heerlen

U krijgt binnen 8 weken bericht van ons over uw verzoek."

(bron:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/formulier_verzoek_bijzondere_situatie_huurtoeslag)

Hieronder het Formulier

Verzoek Bijzondere Situatie Huurtoeslag

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.