Hoofdpagina » Onderwerpen » Beslag op Toeslagen

Beslag op Toeslagen

 

 

 

 

 

 

 

Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw:

  • Zorgtoeslag als de deurwaarder namens uw zorgverzekering int.
  • Huurtoeslag als de deurwaarder namens uw verhuurder int.
  • Kinderopvangtoeslag als de deurwaarder namens de kinderopvang int.

 

Stappen beslaglegging toeslagen

  1. U ontvangt het vonnis of dwangbevel van de deurwaarder.
  2. U ontvangt een brief van de Belastingdienst om u te informeren over het beslag.
  3. De Belastingdienst maakt uw toeslag over naar de deurwaarder.
  4. Verrekenen toeslagschuld

 

Wettelijk kader

“Op het moment dat een niet-betalende huurder op geen enkele wijze verhaal biedt, bestaat voor een verhuurder de mogelijkheid beslag te leggen op vorderingen die deze huurder heeft op derden (derdenbeslag). Bij zo’n derdenbeslag wordt beslag gelegd op een partij die buiten het geschil van de verhuurder en de huurder staat.

 

Nu een beslag op periodieke betalingen in beginsel tot de (rechtsgeldige) beslagmogelijkheden behoort, rijst in casu (in dit geval) de vraag of een beslag onder de Belastingdienst op de te verstrekken huurtoeslag wettelijk toelaatbaar is. Artikel 3:276 BW stelt in dat kader dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen, tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt.3

 

Artikel 475a lid 1 Rv bepaalt meer in het bijzonder voor het executoriaal derdenbeslag dat het beslag zich niet uitstrekt tot vorderingen of zaken die volgens de wet niet voor beslag vatbaar zijn. Een voorbeeld van zo’n verbod is artikel 45 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir).4

 

In dit artikel wordt een beslagverbod geformuleerd op een tegemoetkoming, zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag. Dit verbod strookt met de gedachte dat een toeslag dient te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd (de boter-bij-de-vis gedachte).5

 

Op deze hoofdregel bestaan ingevolge artikel 45 lid 1 sub a en b Awir uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is de schuld van de prestatie waar de toeslag op ziet. Zo is een tegemoetkoming in de kosten van huur (de huurtoeslag) in principe niet voor beslag vatbaar, tenzij het gaat om verzekering of verhaal van een vordering die ontstaan is uit de verhuur (de huurschuld).6

 

De verhuurder kan derhalve op grond van artikel 45 lid 1 sub a Awir een rechtsgeldig derdenbeslag op de huurtoeslag onder de Belastingdienst leggen, mits het beslag voortvloeit uit de huurschuld van een huurder waar op het moment van beslagleggen een huurovereenkomst mee is gesloten.

 

Voorgaande interpretatie sluit aan bij de wetsgeschiedenis omtrent dit onderwerp, waarin wordt overwogen: “Wanneer de belanghebbende zijn betalingsverplichtingen jegens de verhuurder niet voldoet, is het billijk dat door de verhuurder verhaal gezocht kan worden op de tegemoetkoming.

 

De tegemoetkoming is immers bedoeld om de belanghebbende beter in staat te stellen aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, juist als het gaat om die prestaties.”7

 

Samengevat bestaat er in beginsel voor onder andere toeslagen een beslagverbod, maar worden op grond van artikel 45 lid 1 sub a (Awir) de volgende drie uitzonderingen gemaakt:

  • De verhuurder kan vanwege een huurschuld beslag leggen op de huurtoeslag;
  • De zorgverzekeraar kan vanwege een premieschuld voor de basisverzekering beslag leggen op de zorgtoeslag;
  • Een kinderopvanginstelling kan vanwege een kinderopvangschuld beslag leggen op de kinderopvangtoeslag.”

 

(bron: www.kbvg.nl / Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)

 

Heeft u een schuld bij de Belastingdienst Toeslagen?

Dan wordt uw schuld mogelijk verrekend. Ook hierbij moet de Belastingdienst rekening houden met uw beslagvrije voet. Verrekening is niet hetzelfde als een beslaglegging. Een beslaglegging wordt door een deurwaarder geregeld.

 

Beslag op uw toeslagen is van invloed op de hoogte van uw beslagvrije voet. Door beslag op een toeslag kan uw beslagvrije voet hoger worden en houdt u meer geld over. Bereken daarom altijd uw beslagvrije voet bij beslag of verrekening op uw toeslagen. 

Als u er geen andere situatie is en u de toeslag(en) moet terugbetalen dan is een betalingsregeling van maximaal 24 maanden mogelijk. Neem daarvoor contact op met de belastingtelefoon (gratis nummer: 0800-0543). Vergeet niet uw BSN bij de hand te houden.

 

Onderstaand formulier (onderwerp: Beslagvrije Voet) is ontwikkeld door www.schuldinfo.nl:

 

Beslagvrije Voet Normen
PDF – 72,7 KB 289 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.